Start Statut

Statut

Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Uśmiechem Malowane”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Uśmiechem Malowane” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ich rodzin i opiekunów prawnych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Działoszyn.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność poza granicami RP. Siedzibą Stowarzyszenia jest Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 2.
 5. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i niedochodową.
 6. Podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz w oparciu o niniejszy statut.
 8. W swojej działalności kieruje się również przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
 9. Stowarzyszenie powstaje na czas nieokreślony.  CZYTAJ WIĘCEJ

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY