Start Informacje

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie od roku 2007 działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Jest ona przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia oraz ze niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do szkoły uczęszczają absolwenci gimnazjum, którzy mogą kształcić się w niej, aż do ukończenia 24 roku życia. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczniowie uczęszczający do Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają możliwość zakwaterowania w internacie Ośrodka oraz korzystania ze stołówki szkolnej. Głównym celem kształcenia w naszej placówce jest przygotowanie wychowanków do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego  - na miarę ich możliwości – aktywnego dorosłego życia. Realizacja podstawy programowej odbywa się w oparciu o Program Nauczania w klasach I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy (opracowany przez nauczycieli uczących w tych klasach) oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

1. Zajęcia edukacyjne

* funkcjonowanie osobiste i społeczne,

* przysposobienie do pracy,

* wychowanie fizyczne,

* religia

2. Zajęcia sportowe

3. Zajęcia rewalidacyjne

4.Zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego.

W ramach przedmiotu – przysposobienie do pracy -  uczniowie zgodnie ze swymi specyficznymi potrzebami i możliwościami mogą opanować nowe umiejętności i być przygotowanymi do wykonywania czynności w zakresie: gospodyni domowa, pomoc ogrodnika, pracownik gospodarczy.

Szkoła dysponuje pracownią gospodarstwa domowego, gdzie regularnie odbywają się np. zajęcia kulinarne, ogródkiem działkowym oraz „warsztatem technicznym”.

Głównym celem realizowania programu – funkcjonowanie osobiste i społeczne -  jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej był przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.

Uczniowie korzystają również z zajęć specjalistycznych, np. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, psychologiczne. Uczęszczają również na zajęcia rozwijające zainteresowania: kółko plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczno – rytmiczne.

zapraszamy do galerii

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY