Start Procedury Opieki Nocnej

 

PROCEDURY PRZEKAZYWANA DYŻURÓW I OPIEKI NOCNEJ

 

 

1. Wychowawca pracujący do godziny 21.00 lub 22.00 przekazuje osobom pełniącym dyżur nocny „ Raport przekazania dyżuru ”-– wpis do zeszytu dyżurów nocnych, dotyczący stanu liczebnego, stanu zdrowia wychowanków oraz zaistniałych ważniejszych problemach wychowawczych i zdarzeniach traumatycznych,

 

2. Dyżur nocny od 21.00 lub 22.00 do 6.00 lub 8.00 pełnią 2 osoby ( wychowawca i pracownik niepedagogiczny ) z wyłączeniem dyżuru z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i niedzieli na poniedziałek kiedy dyżur pełni 1 osoba. Dyżur ten pełni wychowawca.

 

3. Do obowiązków wychowawców pełniących dyżur nocny poza opieką nad wychowankami należy:

 

 • zasięgnięcie informacji od wychowawców o stanie liczebnym i stanie zdrowia wychowanków,

 

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków wezwanie pogotowia, straży pożarnej, policji,
 • informowanie dyrektora lub wicedyrektora  o zaistniałych zdarzeniach,
 • rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych,
 • podejmowanie decyzji w bieżących sprawach.

 

4. Do obowiązków osób pełniących dyżury nocne należy:

a) przebywanie na terenie internatu przez cały czas pełnienia dyżuru,

b) regularne i systematyczną kontrolę sypialń

c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

d) stała kontrola stanu zdrowia wychowanków,

e) informowanie rano wychowawców o ewentualnych problemach wychowawczych
i stanie zdrowia wychowanków,

f) zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń na czas nocy,

g) wpisywanie uwag o dyżurze do zeszytu dyżurów nocnych.

 

5. W sytuacji:

a) Pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka,

· ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków,

· groźnych dla życia ostro występujących schorzeń,

· zatruć,

dyżurujący:

Ø udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Ø wzywa pogotowie ratunkowe,

Ø niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Ośrodka

( tel. 797193552 ) lub wicedyrektora ( tel: 609473738) i potrzebie wyznaczenia innej osoby do pomocy.

Jeśli zachodzi taka potrzeba jedzie z wychowankiem do punktu pomocy medycznej, a na czas swojej nieobecności opiekę nad wychowankami przekazuje innemu wychowawcy, wyznaczonemu przez zwierzchnika.

 

b) W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój
i nie dopuszcza do paniki i natychmiast alarmuje :

 • wychowanków znajdujących się w strefie zagrożenia, narażonych na jego skutki,
 1. telefonicznie Dyrektora Ośrodka ( tel. 797193552)
 2. bądź wicedyrektora Ośrodka, ( tel: 609473738)
 3. Straż Pożarną, tel. 998

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną wyraźnie podaje:

- gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu, piętro,

- co się pali lub, jakie jest inne zagrożenie,

- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi,

- numer telefonu, z którego mówi oraz swoje imię i nazwisko.

W razie potrzeby (awaria) alarmuje inne służby techniczne.

5. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej wychowawca w miarę możliwości przystępuje do akcji ratowniczo-gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu.

 • Do czasu przybycia straży pożarnej, dyrektora Placówki organizuje akcję ratowniczą:
W pierwszej kolejności ratuje zagrożone życie ludzkie
 • Przeciwdziała panice wśród dzieci przebywających w obiekcie.
 • Wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjmuje pozycję pochyloną

oraz zabezpiecza drogi oddechowe prostymi środkami (np. wilgotna chustka).

 • Wyłącza dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych pożarem.
 • Usuwa z zasięgu ognia wszelkie materiały palne i wybuchowe oraz toksyczne.
 • Nie otwiera bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ sprzyja to rozprzestrzenianiu się pożaru.
 • Przy otwieraniu drzwi do pomieszczeń zagrożonych chowa się poza ich ościeżnicę

lub płat drzwiowy, od strony klamki.

 • Z chwilą przybycia jednostki straży pożarnej podporządkowuje się poleceniom dowódcy tej jednostki.
 • Ponadto wychowawca ma dostęp do telefonu stacjonarnego w pokoju wychowawców nr 301 oraz do zeszytu dyżurów nocnych, w którym wpisane są numery telefonów alarmowych, dyrektora, wicedyrektora lub osób najbliżej mieszkających.
 • Spisy numerów telefonów alarmowych powinny się znajdować w pokojach wychowawców i na korytarzach a telefony dyrektora, wicedyrektora , osób najbliżej mieszkających w pokoju wychowawców.

Na korytarzach powinny znajdować się :

 • gaśnica, schemat głównego zaworu prądu i wody,

W pokoju wychowawców powinny znajdować się :

 • zestaw leków potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy,
 • plan sypialń z nazwiskami uczniów z zaznaczeniem chorych na padaczkę, astmę, agresywnych lub ze sprzężeniami.

Wszystkie osoby pełniące dyżury nocne powinny przejść szkolenie w zakresie :

 • udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w szczególności w przypadkach padaczki, astmy, porażeń prądem,urazów,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

PROCEDURY PRZEKAZYWANA DYŻURÓW I OPIEKI NOCNEJ

 

 

1. Wychowawca pracujący do godziny 21.00 lub 22.00 przekazuje osobom pełniącym dyżur nocny „ Raport przekazania dyżuru ”-– wpis do zeszytu dyżurów nocnych, dotyczący stanu liczebnego, stanu zdrowia wychowanków oraz zaistniałych ważniejszych problemach wychowawczych i zdarzeniach traumatycznych,

 

2. Dyżur nocny od 21.00 lub 22.00 do 6.00 lub 8.00 pełnią 2 osoby ( wychowawca i pracownik niepedagogiczny ) z wyłączeniem dyżuru z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i niedzieli na poniedziałek kiedy dyżur pełni 1 osoba. Dyżur ten pełni wychowawca.

 

3. Do obowiązków wychowawców pełniących dyżur nocny poza opieką nad wychowankami należy:

 

 

a) zasięgnięcie informacji od wychowawców o stanie liczebnym i stanie zdrowia wychowanków,

b) w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków wezwanie pogotowia, straży pożarnej, policji,

c) informowanie dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałych zdarzeniach,

d) rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych,

e) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach.

 

4. Do obowiązków osób pełniących dyżury nocne należy:

a) przebywanie na terenie internatu przez cały czas pełnienia dyżuru,

b) regularne i systematyczną kontrolę sypialń

c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

d) stała kontrola stanu zdrowia wychowanków,

e) informowanie rano wychowawców o ewentualnych problemach wychowawczych
i stanie zdrowia wychowanków,

f) zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń na czas nocy,

g) wpisywanie uwag o dyżurze do zeszytu dyżurów nocnych.

 

5. W sytuacji:

a) Pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka,

· ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków,

· groźnych dla życia ostro występujących schorzeń,

· zatruć,

dyżurujący:

Ø udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Ø wzywa pogotowie ratunkowe,

Ø niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Ośrodka

( tel. 797193552 ) lub wicedyrektora ( tel: 609473738) i potrzebie wyznaczenia innej osoby do pomocy.

Jeśli zachodzi taka potrzeba jedzie z wychowankiem do punktu pomocy medycznej, a na czas swojej nieobecności opiekę nad wychowankami przekazuje innemu wychowawcy, wyznaczonemu przez zwierzchnika.

 

b) W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój
i nie dopuszcza do paniki i natychmiast alarmuje :

· wychowanków znajdujących się w strefie zagrożenia, narażonych na jego skutki,
telefonicznie Dyrektora Ośrodka ( tel. 797193552) bądź wicedyrektora Ośrodka, ( tel: 609473738)

· Straż Pożarną, tel. 998

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną wyraźnie podaje:

- gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu, piętro,

- co się pali lub, jakie jest inne zagrożenie,

- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi,

- numer telefonu, z którego mówi oraz swoje imię i nazwisko.

W razie potrzeby (awaria) alarmuje inne służby techniczne.

5. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej wychowawca w miarę możliwości przystępuje do akcji ratowniczo-gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu.

Do czasu przybycia straży pożarnej, dyrektora Placówki organizuje akcję ratowniczą:

W pierwszej kolejności ratuje zagrożone życie ludzkie

 

- Przeciwdziała panice wśród dzieci przebywających w obiekcie.

- Wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjmuje pozycję pochyloną
oraz zabezpiecza drogi oddechowe prostymi środkami (np. wilgotna chustka).

- Wyłącza dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych pożarem.

- Usuwa z zasięgu ognia wszelkie materiały palne i wybuchowe oraz toksyczne.

- Nie otwiera bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ sprzyja to rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Przy otwieraniu drzwi do pomieszczeń zagrożonych chowa się poza ich ościeżnicę
lub płat drzwiowy, od strony klamki.

- Z chwilą przybycia jednostki straży pożarnej podporządkowuje się poleceniom dowódcy tej jednostki.

- Ponadto wychowawca ma dostęp do telefonu stacjonarnego w pokoju wychowawców nr 301 oraz do zeszytu dyżurów nocnych, w którym wpisane są numery telefonów alarmowych, dyrektora, wicedyrektora lub osób najbliżej mieszkających.

- Spisy numerów telefonów alarmowych powinny się znajdować w pokojach wychowawców i na korytarzach a telefony dyrektora, wicedyrektora , osób najbliżej mieszkających w pokoju wychowawców.

Na korytarzach powinny znajdować się :

· gaśnica,

· schemat głównego zaworu prądu i wody

,

W pokoju wychowawców powinny znajdować się :

· zestaw leków potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy,

· plan sypialń z nazwiskami uczniów z zaznaczeniem chorych na padaczkę, astmę, agresywnych lub ze sprzężeniami.

 

Wszystkie osoby pełniące dyżury nocne powinny przejść szkolenie w zakresie :

· udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w szczególności w przypadkach padaczki, astmy, porażeń prądem, urazów,

· bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY