Start Plan Roczny

ROCZNY PLAN PRACY INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO –WYCHOWAWCZEGO

W DZIAŁOSZYNIE NA ROK 2014/2015

 

 

 

 

OBSZARY

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

Obszar aktywności społecznej

 1. I. Organizacja życia  w internacie
 2. Zakwaterowanie wychowanków- urządzanie sal      ( przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywanych prac).
 3. Zapoznanie z rozkładem zajęć w internacie, omówienie regulaminu internatu ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wychowanka.

 

WRZESIEŃ 2014

 1. I. Wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia w grupie rówieśniczej.

 1. Tworzenie sprzyjających warunków do zacieśniania więzi grupowych i kształtowanie pozytywnych relacji z innymi osobami.
 2. Przestrzeganie regulaminu internatu oraz norm dotyczących zabaw, zachowania się przy stole, na zajęciach, na placu zabaw.
 3. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, dzielenie się nimi, odkładanie na miejsce.
 4. Przestrzeganie kulturalnego zwracania się do innych i przyswojenie form grzecznościowych.
 5. Podporządkowywanie się poleceniom  wychowawców

CAŁY ROK

 1. I. Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania i działania na rzecz innych.

 

 1. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole.
 2. Stwarzanie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu pozytywnych relacji między wychowankiem a wychowawcą.
 3. Pomaganie młodszym, słabszym w różnych sytuacjach.
 4. Próby rozwiązywania konfliktów na  zasadzie  kompromisu.

CAŁY ROK

 1. I. Współpraca internatu z rodzicami, szkołą , innymi  instytucjami i placówkami.
 2. Stały kontakt z domem rodzinnym wychowanka, wywiady środowiskowe.
 3. Systematyczny kontakt z wychowawcami klas i nauczycielami.
 4. Systematyczna wymiana  informacji z wychowawcami, nauczycielami i opiekunami na temat wychowanków.
 5. Stały kontakt z opieką społeczną, kuratorami sądowymi, lekarzami rodzinnymi wychowanków.

CAŁY ROK

 1. I. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i internackiej.

 

 1. Nauka i doskonalenie śpiewania hymnu szkolnego „ Dobrze jest żyć”.
 2. Udział wychowanków w  imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych przez szkołę i internat.

CAŁY ROK

 1. I. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

 

 1. Przybliżenie wychowankom tradycji ludowych i obrzędów.
 2. Zwiedzanie zabytków znajdujących się w  naszej miejscowości.
 3. Znajomość nazwy państwa i stolicy.
 4. Znajomość symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 5. Poznanie legend dotyczących historii naszego państwa, poznanie ważniejszych regionów Polski.
 6. Interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju.

LISTOPAD 2014

GRUDZIEŃ 2014

KWIECIEŃ 2015

 

 

 

 

NA BIEŻĄCO

 1. I. Polska w Europie.
 2. Wyjaśnienie znaczenia zdań : jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 3. Poznanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

1.05.2015

Obszar aktywności moralnej

 1. I. Kształtowanie cech charakteru – życzliwości, uczciwości, obowiązkowości.
 2. Rozumienie pojęć: dobroć, uczciwość, koleżeństwo, życzliwość, obowiązkowość.
 3. Odpowiedzialne  wykonywanie dyżurów.

CAŁY ROK

 

 1. I. „Pogadajmy” w poniedziałek

1. Poruszanie różnych, ważnych tematów.

CAŁY ROK

 1. I. Budzenie wrażliwości  emocjonalnej i świadomości moralnej.

 1. Przeciwstawianie się objawom egoizmu, okrucieństwa, przemocy wobec rówieśników i innych osób.
 2. Dostrzeganie wartości mówienia prawdy.
 3. Ukazywanie konsekwencji  wynikających z niewłaściwego postępowania.
 4. Dokonywanie oceny własnego postępowania.
 5. Dostrzeganie  zła jakie robi przemoc fizyczna oraz psychiczna w rozwiązywaniu konfliktów.

CAŁY ROK

 1. I. Wyrabianie                     u wychowanków tolerancji i akceptacji  wobec innych.

 1. Uczenie zasad tolerancji i akceptacji odmienności innych ludzi.
 2. Poszanowanie godności osobistej innych ludzi oraz oczekiwanie tego samego w stosunku do siebie.

CAŁY ROK

Obszar aktywności zdrowotnej i ekologicznej

 1. I. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 1. Bezpieczne poruszanie się po budynku oraz jego otoczeniu.
 2. Nieoddalanie się poza wyznaczony teren.
 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z narzędzi i różnych urządzeń.
 4. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomość podstawowych znaków drogowych.
 5. Uświadomienie konieczności przestrzegania następujących zakazów:

ü    zabawy zapałkami

ü    bawienia się w miejscach niedozwolonych

ü    kąpieli w miejscach niestrzeżonych

ü    ślizgania się po zamarzniętych zbiornikach wodnych

ü    zbierania nieznanych owoców, roślin i grzybów

ü    zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi, innym nieznanymi przedmiotami

ü    ufania osobom  nieznanym

 1. Zapoznanie wychowanków z różnymi sytuacjami trudnymi, zagrażającymi bezpieczeństwu.
 2. Zapamiętanie własnego adresu zamieszkania, adresu szkoły, własnego imienia i nazwiska,  numeru telefonu.

WRZESIEŃ 2014

PAŹDZIERNIK 2014

STYCZEŃ 2015

CZERWIEC 2015

 1. I. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością, hartowaniem, higieną wzroku, słuchu oraz układu nerwowego.
 2. Wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycznego dbania o higienę  osobistą i schludny wygląd; doskonalenie umiejętności samoobsługowych związanych z myciem, praniem i ubieraniem.
 3. Właściwe korzystanie z przyborów do mycia.
 4. Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności.
 5. Doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia zębów.
 6. Systematyczne wietrzenie pomieszczeń.

CAŁY ROK

 1. I. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych.

 1. Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się przy jedzeniu i wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się.
 2. Utrzymywanie właściwej postawy w czasie siedzenia przy stole.
 3. Dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych.
 4. Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu , jako źródła zdrowia i radości.
 5. Przyzwyczajanie do zachowań zapobiegającym infekcjom, stosowanie się do zaleceń lekarza.
 6. Informowanie wychowawcy o złym samopoczuciu.
 7. Przestrzeganie zasady poszanowania przyrody, kulturalnego zachowania się na wycieczkach.
 8. Chronienie przyrody sposobami  dostępnymi dzieciom:

ü    Segregowanie odpadów

ü    Oszczędzanie wody i prądu

ü    Utrzymanie czystości w przyrodzie i otoczeniu

 1. Pielęgnowanie roślin w pomieszczeniach internatu.
 2. Słuchanie muzyki o umiarkowanej głośności.

 

CAŁY ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I. Profilaktyka nałogów.

 1. Zajęcia  dotyczące profilaktyki uzależnień, rodzajów i mechanizmów powstawania            ( nikotynizm, alkoholizm, narkomania)
 2. Uświadomienie wychowankom skutków zażywania środków odurzających oraz palenia papierosów.

CAŁY ROK

Obszar aktywności ruchowej

 1. Kształtowanie prawidłowej postawy.

 1. Poranna gimnastyka „ Na Dzień Dobry”.
 2. Wdrażanie wychowanków do przyjmowania  i utrzymywania prawidłowej pozycji w czasie wykonywania ćwiczeń oraz innych zajęć.

CAŁY ROK

 1. Rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowe.
 2. Codzienne zabawy na świeżym powietrzu lub w budynku, umożliwiające różnorodne formy ruch.
 3. Samorzutne zabawy dzieci z wykorzystaniem przyborów i przyrządów.
 4. Zachęcanie  wychowanków do aktywności ruchowej w zabawach i ćwiczeniach .
 5. Dostosowanie zabaw do miejscowych warunków miejscowych i klimatycznych.
 6. Organizowanie i zachęcanie do wzmożonej aktywności ruchowej wychowanków .

CAŁY ROK

 1. Turniej Tenisa Stołowego – „Mistrz Internatu”.
 2. Motywowanie i przygotowywanie wychowanków do udziału w zawodach sportowych( tenis stołowy, piłka nożna, piłkarzy ki, itp.).

LISTOPAD 2014

KWIECIEŃ 2015

Obszar aktywności  plastyczno – konstrukcyjnej

 1. W świecie sztuki – dostrzeganie otaczającego nas piękna.

 1. Organizowanie zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, przyborów.
 2. Poznawanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek – stosowanie ich.
 3. Zapoznanie wychowanków z  dziełami  plastycznymi różnych twórców, oglądanie albumów z malarstwem.

 

CAŁY ROK

 1. Zachęcanie wychowanków do wyrażania za pomocą ekspresji plastycznej  własnych przeżyć, zaobserwowanych zjawisk.

 1. Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.
 2. Wyrażanie  własnych przeżyć i wiedzy o świecie poprzez prace plastyczne.
 3. Zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w czasie wykonywanych prac.
 4. Wykonywanie różnych prac według własnego pomysłu, rozwijanie inwencji twórczej.
 5. Próby planowania, projektowanie i wykonywanie prac zespołowych. Wspólne sprzątanie po zajęciach.
 6. Wdrażanie do starannego, estetycznego wykonywania prac plastycznych oraz zachęcanie do ukończenia zaczętej pracy.
 7. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się materiałami i przyborami plastycznymi.

CAŁY ROK

Obszar aktywności muzyczno – teatralnej

 1. Wyrabianie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie , śpiewanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, instrumentów, odgłosów przyrody.

 1. Zabawy rytmiczne przy muzyce.
 2. Próby odtworzenia dźwięków otaczającego świata.
 3. Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

CAŁY ROK

 1. „Muzyczny wtorek” - rozwijanie ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

 1. Uczenie się i śpiewanie piosenek.
 2. Zabawy ze śpiewem, ilustrowanie piosenek ruchem.

 

 1. Nabywanie umiejętności estetycznego poruszania się przy muzyce.

 

 1. Uczenie  się prostych form tanecznych.
 2. Kształtowanie umiejętności estetycznego poruszania się w takt muzyki.

 

CAŁY ROK

 1. „ Bajkowy czwartek” – rozwijanie wyobraźni, empatii i fantazji, uwrażliwianie na los innych, uczenie tolerancji  poprzez  słuchanie tekstów  czytanych przez wychowawcę.
 2. Kształtowanie zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przeżyć.
 3. Zapoznanie  wychowanków z utworami  literackimi: bajkami, opowiadaniami, wierszami, słuchowiskami.
 4. Wypowiadanie się przez wychowanków  na temat  przeczytanych tekstów, wzbogacanie zasobu słownictwa, zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi
 5. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania książek i prawidłowego korzystania z nich.

CAŁY ROK

 1. Rozwijanie umiejętności umożliwiających wychowankom amatorską działalność teatralną (wejście w role, wyrażanie uczuć, kultura żywego słowa, współpraca w grupie).

 1. Przełamywanie nieśmiałości i lęku poprzez uczestniczenie w przedstawieniach i konkursach recytatorskich.
 2. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, zgodne współdziałanie w grupie.

CAŁY ROK

 1. „ Filmowa środa” – oglądanie filmów  dla dzieci i młodzieży.
 2. Próby dokonywania oceny obejrzanego filmu- zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi wychowanków.

CAŁY ROK

Obszar aktywności przyrodniczej

 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 1. Organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw w celu zapewnienia wychowankom stałego kontaktu z przyrodą w różnych porach roku.
 2. Wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad poszanowania  przyrody.
 3. Udział w dokarmianiu ptaków w okresie zimy, założenie ptasiej stołówki.
 4. Obserwowanie typowych zjawisk atmosferycznych.
 5. Zaznajomienie wychowanków z różnymi środowiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla naszej miejscowości.
 6. Poznanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze strony człowieka.
 7. Wykonywanie prostych prac wokół budynku np. grabienie liści, zbieranie śmieci, podlewanie krzewów.

CAŁY ROK

 1. Wyrabianie umiejętności związanych z hodowlą i uprawą roślin .
 2. Uczestniczenie w pracach na działce szkolnej.
 3. Pielęgnowanie roślin w pomieszczeniach internatu.
 4. Zapoznanie z różnymi gatunkami oślin i zwierząt.

CAŁY ROK

Obszar aktywności  technicznej.

 1. Rozwijanie zainteresowań badawczo – konstrukcyjnych oraz umiejętności obsługi i konserwacji wybranych urządzeń technicznych.

 1. Zaznajomienie się z urządzeniami i sprzętem znajdującym się w ośrodku, określanie ich przeznaczenia i sposobu ich użytkowania.
 2. Nauka  prasowania
 3. Reperacja odzieży.
 4. „Mały majsterkowicz” – zajęcia praktyczno – techniczne w drewnie, metalu itp.
 5. Zajęcia ukierunkowujące wychowanków w wyborze przyszłego zawodu.
 6. Systematyczne przeglądanie i naprawa zabawek.
 7. Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i technicznych.

CAŁY ROK

 1. Zaznajomienie z różnymi formami zastosowania techniki podporządkowanej potrzebom człowieka.

 1. Poznawanie poprzez zabawę zjawisk fizycznych.
 2. Znaczenie postępu technicznego i wynalazków.
 3. Współczesne środki łączności i sprzęt ułatwiający komunikowanie się np. telefon, fax, poczta elektroniczna, Internet.
 4. Dowiadywanie się o różnych źródłach energii i formach ich wykorzystania.
 5. Nauka obsługi sprzętu gospodarstwa domowego.
 6. Zachowanie bezpieczeństwa podczas obsługi sprzętu AGD.

CAŁY ROK

 1. Trening kulinarny.

 1. Wspólne planowanie  i  zakup artykułów niezbędnych do przygotowania posiłków.
 2. Nakrywanie do stołu, wypracowywanie poczucia obowiązku, dokładności, systematyczności poprzez zmywanie naczyń zaraz po posiłku, sprzątanie pracowni.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

CAŁY ROK

 1. Nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi.
 2. Planowanie wydatków, uświadamianie wartości pieniędzy.
 3. Orientacja w cenach niezbędnych produktów .

CAŁY ROK

Obszar aktywności   językowej

 1. „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia logopedyczne.

 1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia słuchowe, zabawy w rytmy i rymy.

CAŁY ROK

 1. Wzbogacanie słownictwa, doskonalenie mowy poprawnej pod względem gramatycznym i artykulacyjnym.

 1. Stwarzanie sytuacji zachęcających wychowanków do swobodnych wypowiedzi
 2. Wzbogacanie słownika wychowanków.
 3. Wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi.

 

CAŁY ROK

 1. Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 2. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: porównywanie , różnicowanie, szeregowanie, klasyfikowanie, analiza i synteza.

CAŁY ROK

Obszar  aktywność  medialnej

 1. Propagowanie idei świadomego i mądrego  korzystania z multimedialnych środków przekazu       ( Internet, radio, telewizja).
 2. Zapoznanie wychowanków z komputerem, jego działaniem i zastosowaniem.
 3. Próby użytkowania komputerów do nauki szkolnej.
 4. Nauka korzystania z Internetu.
 5. Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie.
 6. Higiena pracy podczas korzystania z komputera.

CAŁY ROK

 1. Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu i telefonii komórkowej.
 2. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
 3. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im.

 

CAŁY ROK

 1. Przedstawienie zagrożeń i korzyści płynących z dostępu do Internetu i środków masowego przekazu.

 1. Przedstawienie rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

CAŁY ROK

Opracowali :   mgr Agnieszka Grala, mgr Joanna Kurek, mgr Katarzyna Mieszkalska, mgr Monika Biernacka,

mgr Gabriel, Grala mgr Jacek Graczyk, mgr Przemysław Przerywacz

 


Roczny Plan Pracy Świetlicy

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w Działoszynie na rok 2014/2015

 1. Cele ogólne:
 • organizacja pracy świetlicy w nowym roku szkolnym,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia,
 • troska o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczestników świetlicy,
 • rozwijanie aktywności plastycznej i technicznej, posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi do wdrażania własnych przeżyć, spostrzeżeń,
 • uwrażliwianie dzieci na temat kultury osobistej oraz autoprezentacji,
 • wdrażanie dzieci do kulturalnego obcowania w zespole,
 • doskonalenia pracy nauczyciela świetlicy.

 

 1. Cele szczegółowe:
 • opracowanie oraz zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy szkolnej,
 • opracowanie rocznego planu pracy,
 • sporządzenie list uczniów,
 • zorganizowanie pomocy i warunków sprzyjających odrabianiu prac domowych,
 • wykorzystanie zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej,
 • nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną w celu uzmysłowienia uczniom, iż poza podręcznikami szkolnymi są inne źródła informacji, z których można skorzystać,
 • nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,
 • nauka piosenek i zabaw ruchowych ze śpiewem,
 • zabawy rytmiczne,
 • poznawanie i eksperymentowanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • organizowanie wystawek prac dziecięcych,
 • liczne rozmowy i pogadanki wychowawcze dotyczące poszczególnych tematów,
 • zabawa andrzejkowa,
 • mikołajki,
 • zabawa z okazji Dnia Dziecka,
 • zajęcia czytelnicze służące rozwijaniu zamiłowania do czytania,
 • zajęcia komputerowe,
 • systematyczne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu,
 • udział nauczyciela świetlicy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

 1. Metody pracy:

A)     Metody zajęć praktycznych (wykorzystywane we wszystkich formach pracy):

- techniki plastyczne,

- zabawy i gry dydaktyczne, konkursy kształtującezdolności intelektualne uczniów,

- imprezy, uroczystości kształtujące patriotyczne uczucia, uczące zachowań prospołecznych,

- ćwiczenia, sporty oraz wycieczki- rozwój sprawności fizycznej uczniów.

B) Metody poglądowe służące pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości, przykładem są: przedmioty, mapy, tablice.

C) Metody werbalne- pogadanka, dyskusja, opowiadanie bajek, przygód, wrażeń.

Praca w świetlicy charakteryzuje się różnorodnością form. To stanowi o jej atrakcyjności i odmienności. Dobór odpowiednich form zależy od wielu czynników. Najważniejszymi są: wiek, zainteresowania, potrzeby dzieci oraz warunki w świetlicy.

 1. Formy pracy:
 • zajęcia umysłowe,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia wychowania fizycznego przejawiające się w grach, zabawach ruchowych.

 

Wrzesień:

 1. Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy,
 2. Poznajemy się: ja-moja rodzina, ja-mój dom, ja-w mojej szkole, ja-koledzy i koleżanki,
 3. Zapoznanie wszystkich uczestników świetlicy z zasadami organizacyjnymi panującymi w świetlicy: odczytanie regulaminu oraz wyjaśnienie punktów niezrozumiałych,
 4. Zapoznanie się ze świetlicą i obiektem szkolnym,
 5. Wspólne sporządzenie listy tematów, zagadnień, z którymi uczestnicy zajęć chcieliby się zapoznać,
 6. Rozmowy na temat poszanowania sprzętów, gier, zabawek, mebli znajdujących się w świetlicy,
 7. Prace organizacyjno – porządkowe,
 8. Wykonanie gazetki okolicznościowej pt.: „Witaj Szkoło!”,
 9. Konkurs plastyczny pt.: „Wspomnienia z wakacji”,
 10. Gry i zabawy integrujące grupę,
 11. Zabawy ruchowe usprawniające orientację przestrzenną,
 12. Zabawy z piłką na świeżym powietrzu,
 13. Wydzieranka z papieru pt.: „Świetlica moich marzeń”,
 14. Podsumowanie wiedzy na temat lata poprzez konkursy i rozwiązywanie zagadek,
 15. Tworzenie wakacyjnej mapy Polski -  opowiadanie przeżyć z wakacji, zapoznanie się z mapą Polski oraz wspólne odszukiwanie wakacyjnych miejscowości,
 16. 1 września 1939 – rocznica wybuchu II wojny światowej – pamięć o wydarzeniach z tego okresu, kształtowanie postawy patriotycznej
 17. Organizacja pikniku - „Pożegnanie Lata”

 

Październik:

 1. Rozmowy na temat cykliczności pór roku: wymienienie charakterystycznych cech jesieni. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, a także zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, ogrodzie, w sadzie,
 2. Wykonanie gazetki szkolnej pt.: Jesień,
 3. Konkurs plastyczny wewnątrz świetlicowy pt.: „Jesień moimi oczami…”,
 4. Układanie krzyżówek z hasłem Jesień (praca w grupach),
 5. Obrazki z figur geometrycznych - odciskanie pieczątkami wykonanymi z ziemniaka,
 6. Naprawa, czyszczenie i porządkowanie sprzętu świetlicowego: zabawek, gier,
 7. Dzień Edukacji Narodowej – krótki rys historyczny, przedstawienie dat obchodu Dnia Nauczyciela w innych państwach, wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły, przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń,
 8. Portret Nauczyciela malowany farbami,
 9. Gry i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego,
 10. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie, pogadanki na temat właściwego odżywiania, higieny osobistej oraz uprawiania sportu, kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia pracy i nauki,
 11. Stworzenie przez dzieci menu na temat „Wiem co jem”, znaczenie spożywania owoców i warzyw, kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki,
 12. Gry na boisku szkolnym: zabawa w dwa ognie, piłkę nożną,
 13. Święto Zmarłych – Wyjaśnienie symboliki święta Zmarłych, przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku,
 14. Wycieczka na cmentarz - porządkowanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy,
 15. Czytanie literatury świetlicowej.

 

Listopad:

 1. Wykonanie gazetki okolicznościowej pt.: Święto Niepodległości,
 2. Przypomnienie symboli narodowych godło, flaga, hymn - kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odpowiednie zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, strój galowy,
 3. Praca plastyczna – wykonanie kotylionów z papieru, bibuły do muzyki Ludwiga van Beethovena,
 4. Światowy Dzień Życzliwości - pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych (5 magicznych słów), kształtowanie nawyków grzecznościowych, budzenie szacunku do osób starszych,
 5. Andrzejkowe zwyczaje ludowe  - wykonanie dekoracji andrzejkowej oraz zgromadzenie niezbędnych rekwizytów do wróżb,
 6. Zabawy andrzejkowe: lanie wosku, wróżby oraz konkursy,
 7. Odrabianie pracy domowej, nadrabianie zaległości,
 8. Profilaktyka zachowań agresywnych,
 9. Zdobycie umiejętności konstruktywnego sposobu rozwiązywania sytuacji trudnych,
 10. Gry dydaktyczne – nauka mapy Polski,
 11. Zajęcia mające na celu podniesienie samooceny uczniów oraz wiary we własne siły,
 12. Kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt, budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy.

 

Grudzień:

 1. Piszemy List do Świętego Mikołaja. Pamiętamy aby sprawiać przyjemność bliskim,
 2. Mikołajki w świetlicy: rozdawanie słodyczy, zgadywanki rebusy tematyczne rozwijające logiczne myślenie,
 3. Wykonanie gazetki pt.: Zima,
 4. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia: czytanie opowiadań o tematyce świątecznej „Opowiadania Bożonarodzeniowe”,
 5. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Jak chciałbym spędzić święta?,
 6. Konkurs na sporządzenie najładniejszej kartki świątecznej,
 7. Słuchanie kolęd,
 8. Wspólne wykonanie stroika świątecznego do naszej świetlicy szkolnej,
 9. Przeprowadzenie rozmowy wychowawczej na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych,
 10. Gry i zabawy na boisku szkolnym: rzeźby śniegowe, rzuty śnieżkami,
 11. Zabawa w kalambury.

 

Styczeń:

 1. Witamy Nowy Rok: wzajemne składanie życzeń Noworocznych,
 2. Czytanie baśni J. Ch. Andersena „O 12 miesiącach”,
 3. Wykonanie pracy plastycznej: rysowanie 12 elementów obrazujących wszystkie miesiące roku,
 4. Konkurs na najciekawszy strój karnawałowy,
 5. Jak ciekawie spędzić ferie zimowe?: luźne rozmowy na temat atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego,
 6. Budzenie szacunku i wrażliwości dla osób w starszym wieku,
 7. Wykonanie laurki dla Babci i Dziadka,
 8. Gry i zabawy usprawniające spostrzegawczość,
 9. Spacery w pobliskiej okolicy,
 10. Zabawy na śniegu.

 

Luty:

 1. Przypomnienia regulaminu świetlicy, rozmowa na temat respektowania przez uczniów punktów w nim zapisanych,
 2. Zebranie informacji podsumowujących pierwszy semestr - zagadnienia, które cieszyły się największym zainteresowaniem oraz te, które nie budziły entuzjazmu,
 3. Walentynki. Rozmowa na temat wzajemnego obdarowywania się prezentami, dobrym słowem,
 4. Współorganizacja walentynkowego balu karnawałowego,
 5. Wykonanie kartek walentynkowych,
 6. Zorganizowanie poczty walentynkowej, pisanie życzeń,
 7. Swobodne zabawy ruchowe na śniegu, lepienie bałwana,
 8. Dokarmianie zwierząt. Przedstawienie przez uczniów sposobów pomocy zwierzętom w czasie kończącej się zimy,
 9. Doskonalenie umiejętności negocjacji  poprzez ćwiczenia edukacyjne,
 10. Zabawy integracyjne, rozwijające wyobraźnię,
 11. Praca plastyczna: Najciekawsze miejsce w mojej okolicy.

 

Marzec:

 1. Być Kobietą, być Kobietą… rozwijanie szacunku wobec kobiet pracujących zawodowo i w domu, zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety, podkreślanie roli kobiet w życiu i w codziennej pracy,
 2. Kto jest damą, a kto dżentelmenem? – poznanie zasad dobrego zachowania względem kobiet,
 3. Kształtowanie umiejętności składania życzeń,
 4. Poznanie nowej techniki plastycznej – wykonanie kwiatów z filcu,
 5. Zabawy na świeżym powietrzu:orientacyjno– porządkowe, bieżne,
 6. Wykonanie gazetki okolicznościowej w nawiązaniu do budzącej się wiosny,
 7. Wspólna praca zespołowa nad stworzeniem Marzanny przy muzyce A. Vivaldiego,
 8. Uczymy się wspierania innych metodą współudziału wychowanków w prowadzeniu zajęć,
 9. Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza,
 10. Śpiewać każdy może, czyli świetlicowe Karaoke.

 

Kwiecień:

 1. Rozmowy na temat obyczajowości Świąt  Wielkanocnych. Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach,
 2. Wykonanie gazetki nawiązującej do świąt Wielkiej Nocy,
 3. Konkurs na najładniejszą pisankę,
 4. Obchody Dnia Ziemi: pogadanka o tym  jak dbać o środowisko (segregacja śmieci, sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej, wody),
 5. Wspólne sprzątanie placu zabaw,
 6. Witaj wiosno! Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody, pogadanka na temat kwiatów objętych ochroną,
 7. Wiosenny spacer,
 8. Gry i zabawy ruchowe,
 9. Czytanie literatury świetlicowej,
 10. Rymowanki, wymyślanki, zabawy słowem.

Maj:

 1. Majowe święta – symbole narodowe Polski wykonane dowolną techniką,
 2. Zabawy tematyczne z chustą Klanza,
 3. Dzień Matki - pogłębianie szacunku dla rodziców, kształtowanie uczuć miłości i przywiązania,
 4. Burza mózgów na temat przykładów pomocy Mamie na co dzień,
 5. „Moja Mama czarodziejka ” - portret technika dowolną,
 6. Rozwijanie kreatywności dzieci za pośrednictwem zabawy „Oryginalnie myślę, wbrew stereotypom i schematom”,
 7. Odrabianie prac domowych, nadrabianie zaległości,
 8. Rozmowy wychowawcze na temat udzielania pomocy koleżeńskiej,
 9. Zabawy z piłką na boisku szkolnym.

 

Czerwiec:

 1. Renowacja zabawek i gier świetlicowych,
 2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji, zwłaszcza zachowanie nad wodą,
 3. Utrwalenie numerów alarmowych,
 4. Luźna rozmowa na temat wyjazdów wakacyjnych,
 5. Wykonanie gazetki pt.: Wakacje moich marzeń,
 6. W zdrowym ciele zdrowy duch – wspólne tworzenie pomysłów na codzienną gimnastykę,
 7. Gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Roczny Plan Pracy w Internacie 
Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Działoszynie na rok szkolny 2013/ 2014

 

 


czytaj całość

 


 

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY