Start Regulamin Internatu

REGULAMIN   INTERNATU   SOSz-W   w   DZIAŁOSZYNIE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Internatu opracowano na podstawie:

 

a)      Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 wraz z późniejszymi zmianami(Dz. U.   z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400           i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,          Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,  poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206)

 

b) Statutu Szkoły .

 

2. Niniejszy regulamin jest załącznikiem  do Statutu Ośrodka

 

3. Regulamin określa:

 

a) postanowienia ogólne,

b) informacje o internacie,

c) organizację internatu,

d) cele i zadania internatu

e) organy internatu,

f) zadania wychowawców ,

g) prawa i obowiązki wychowanków, rodzaje nagród i kar,

h) dokumentacja,

i) postanowienia końcowe.

czytaj więcej

Wczesne wspomaganie roz.

szkoła przyspos. do pracy

Zespoły Rew-Wych

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas 21256 osób/y/ DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY